Tag: vị trí của cảng cá Thổ Chu

Buổi sáng trên cảng cá Thổ Chu Phú Quốc

Buổi sáng trên cảng cá Thổ Chu Phú Quốc
Buổi sáng trên cảng cá Thổ Chu Phú Quốc là nơi tấp nập thuyền bè qua lại, các ghe lớn cập cảng để lấy cá ...